Program 22. oktober
08:30-10:30 FØRSTE ØKT
***
Digitaliseringssikkerhet i energibransjen
Sesjonsansvarlig: Arne Bjørn Mildal, NVE

Digitalisering av kraftbransjen skjer på en rekke områder, og det kommer nye initiativ både fra bransjen og myndighetene. Infrastrukturen digitaliseres, krav til mer digitalt samarbeid på tvers av aktørene for å redusere kostnader og gi raskere elektrifisering. Samtidig øker digitalisering sannsynligheten for cyberangrep med omfattende konsekvenser. Kraftbransjen har ansvaret for kritisk infrastruktur og må kontinuerlig sikre seg mot stadig nye trusler. 

Denne sesjonen vil både gi et innblikk i digitaliseringen som foregår i kraftbransjen og beskrive det oppdaterte trusselbildet. Aktører fra kraftbransjen, industrien og myndigheter deler sine erfaringer.

Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 08:30 - 08:50

Innledning

Forventninger til energibransjen

Jørgen Tjersland, NVE-RME

Lars Berthinussen, Energi Norge

kl. 08:50 - 09:15
Hvordan digitaliseringen benyttes på nye områder i energibransjen
Beate Krogstad, Statnett
kl. 09:15 - 10:00
Trusselbildet eksternt og internt

Bente Hoff, Nasjonalt sikkerhetssenter
Judith Rossebø, ABB

kl. 10:00 - 10:15
Bruk av skytjenester hos KBO-enheter (Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon)
Ola Hermansen, Hjort advokatfirma
kl. 10:15 - 10:30
IKT-sikkerhet: Kravene som stilles til energibransjen nå og framover
Janne Hagen, NVE
Øyvind Toftegård, NVE-RME/ACER
***
Havvind - Ut mot havet
Sesjonsansvarlig: Thomas Mo Wiig og Magnus Wold, NVE
Vi beveger oss inn i en ny og spennene epoke for vindkraft i Norge. Havet har alltid vært sentralt i norsk økonomi, fra fiske til handel, olje og gassutvinning. Nå åpnes det opp for å høste en ny ressurs fra våre havområder. Havvind er blitt et sentralt satsningsområde i den Europeiske omstillingen til et lavutslippssamfunn som representerer en ny energikilde og en markedsmulighet for ny og eksisterende energi.

Bli med oss ut mot havet når fornybar energi gjør sitt inntog i våre havområder. I denne sesjonen vil vi både se nærmere på hva det har å si for livet som finnes i havet og hvordan kraften produseres og tas inn til land.
Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 08:30 - 08:55
Havlandet
Per Anders Todal, forfatter og journalist
kl. 08:55 - 09:20
Potensielle effekter av havvindanlegg på det marine miljø, kunnskapsgrunnlag og kunnskapshull
Karen de Jong, Havforskningsinstituttet
kl. 09:20 - 09:45
Nett til havs
Håkon Borgen, Statnett
kl. 09:45 - 10:10
30 års erfaring med havvind
Lasse Sundahl, Ørsted
kl. 10:10 - 10:30
Potensialet for norsk havvindsatsing
Per Øyvind Langeland, NHO
***
Velfungerende sluttbrukermarked
Sesjonsansvarlig: Nikolai Aleksander Grønland og Oda Bratlie, NVE-RME

Strømkundene står overfor flere utfordringer når de skal orientere seg i sluttbrukermarkedet. Betaler jeg mer for strømmen enn nødvendig? Hvilken strømavtale skal jeg inngå dersom jeg ønsker å bytte? Vi vet at aktive strømkunder gir et mer velfungerende sluttbrukermarked og lavere sluttbrukerpriser. Samtidig er det et spørsmål om det er behov for mer regulering eller om forbrukerne selv skal være med å påvirke markedet under de riktige forutsetningene.  

Denne sesjonen belyser utfordringer i markedet og hvilken rolle myndigheten, bransjen og strømkundene bør ha for et mer velfungerende sluttbrukermarked. Tar tak i uklare strømavtaler, og hvem/hvordan dette skal reguleres.

Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 08:30 - 09:10
Orientering om pågående arbeid fra NVE-RME og Forbrukertilsynet
Tore Langset, NVE-RME
Trond Rønningen, Forbrukertilsynet
kl. 09:10 - 09:25
Hvordan sikre sunn konkurranse i sluttbrukermarkedet for strøm?
Lars Sørgard, Konkurransetilsynet
kl. 09:25 - 09:40
Et forbrukervennlig sluttbrukermarked for strøm
Inger Lise Blyverket, Forbrukerrådet
kl. 09:40 - 09:55
Et trygt og enkelt marked for strøm - hva skal til?
Knut Kroepelien, Energi Norge
kl. 09:55 - 10:05
Hvilke tjenester kan vi skape, og utfordringer kan vi løse basert på sluttkundens sanntids strømforbruk
Erik Berg Solheim, Oss Norge
kl. 10:05 - 10:15
Hvordan kan smarte hjem være en katalysator for å redusere forbruk og effekt?
Trenger vi mer regulering eller nye energitjenester for å hjelpe forbrukerne?
Morten Hagen, Futurehome
kl. 10:15 - 10:25
Det er sluttsummen på strømregningen som teller
Gorm Bjørnar Karlsen, Hark Technologies
***
Fremtidsanalyser i en sektor under omstilling
Sesjonsansvarlig: Henriette Birkelund, NVE

Omstillingen mot et lavutslippssamfunn innebærer store endringer i europeisk og norsk kraftsektor. Vi er inne i en tid med høy teknologisk utvikling og politisk vilje til å påvirke fart og retning. Dette gjør at premissene endrer seg raskt. Er det mulig å si noe verdifullt om fremtiden under slike forhold?

I denne sesjonen ser vi nærmere på hvordan man kan forholde seg til usikkerhet i arbeidet med fremtidsanalyser. Med utgangspunkt i vår egen langsiktige kraftmarkedsanalyse tar vi opp utfordringer knyttet til noen av de fundamentale driverne i kraftmarkedet.

Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 08:30 - 08:45
Innledning
Henriette Birkelund, NVE
kl. 08:45 - 09:20
Fremtidig karbonpris
 
Karbonpris som driver i kraftmarkedet
Frida Aulie, NVE
Hva driver karbonprisen på kort og lang sikt?
Ingvild Sørhus, Refinitiv
kl. 09:20 - 09:55
Hvordan forholde seg til usikkerhet når store investeringer skal besluttes?
 
Utviklingen i norsk kraftproduksjon og -forbruk mot 2040
Jarand Hole, NVE
Det neste steget for energinasjonen Norge
Simen Moxnes, Equinor
kl. 09:55 - 10:30
Fleksibilitet og prisdannelse i framtidens kraftmarked
 
Hvilke teknologier skal spille sammen med sol- og vindkraft i framtidens kraftsystem?
Henriette Birkelund, NVE
Prisdannelse i et utgiftsfritt kraftsystem
Anders L. Eriksrud, TheMA
Consulting Group
11:00-13:00 ANDRE ØKT
***
Hvilken rolle kan solkraft spille i Norge?
Sesjonsansvarlig: Jarand Hole, NVE

Solenergi blir omtalt som kongen av elektrisitet av det internasjonale energibyrået. Våre oppdaterte kostnadsanslag viser at solkraft allerede fra 2030 kan være den billigste formen for kraftproduksjon i Norge. Men hvilken rolle kan egentlig solkraft spille i det norske kraftsystemet fremover? 

I denne parallellsesjonen tar vi sikte på å gi en innføring i teknologistatus og solressursen i Norge. Videre vil vi også utforske integrasjon av solkraft og rammene for dette i tiden som kommer.

Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 11:00 - 11:15
Hvordan ser NVE på solkraft framover?
Jarand Hole, NVE
kl. 11:15 - 11:35
Hvordan ser et solkraftverk ut - hva er mulighetene?
Bjørn Thorud, Multiconsult
kl. 11:35 - 11:55
Hvordan er den norske solressursen?
Josefine Helene Selj, IFE
kl. 11:55 - 12:00
Benstrekk
 
kl. 12:00 - 12:20
Hva skjer når man kobler solkraft til det norske nettet?
Ola Johansson, Solcellespesialisten
kl. 12:20 - 12:40
Hva er status på rammeverk og regulering med tanke på solkraft?
Bjørnar Fladen, NVE-RME
kl. 12:40 - 13:00
Hva skjer i bransjen og hvilke muligheter ser man for bakkemontert solkraft i Norge?
Kristin Melsnes, Solgrid
***
Taksonomiforordningen
Sesjonsansvarlig: Frida Aulie og Ingvill Nilsen, NVE

EUs Grønne Giv (European Green Deal) har et mål om et Europa med netto null utslipp innen 2050. For å få til en grønn omstilling vil det kreves store investeringer i det europeiske samfunnet, der det blir viktig å dokumentere hvilke formål investeringene går til.   

EU-kommisjonens forslag til et felles klassifiseringssystem for bærekraftig aktivitet, også kjent som «taksonomien», er et omfattende rammeverk som skal definere hvilke aktiviteter som kan anses som bærekraftige, og som ikke gjør vesentlig skade på klima, miljø og sosiale forhold. Ordningen springer ut av EUs arbeid med bærekraftig finans, og skal redusere finanskostnadene for bærekraftige prosjekter og forhindre «grønnvasking» av investeringer. Selv om den i første omgang primært er rettet mot finansbransjen, er taksonomien likevel forventet å kunne få betydning i langt videre kretser.  

I denne sesjonen får vi en innføring i hva taksonomien handler om og hva den har å si for finansielle aktører, samt ulike perspektiver på hvilken betydning den kan få for norsk energi- og kraftbransje.

Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 11:00 - 11:05
Innledning
Frida Aulie, NVE
kl. 11:05 - 11:25
Bærekraft er den nye normalen - taksonomi og bærekraftig finans
Simen Kjøsnes Kristiansen, Finans Norge
kl. 11:25 - 11:40
Forvaltningens arbeid med energi i taksonomien
Bjørn Haugstad, OED
kl. 11:40 - 12:00
Hvordan vi forventer at taksonomien vil virke for energibransjen
Gaute Egeland Sanda, Statkraft
kl. 12:00 - 12:20
Taksonomi for havvind og annen fornybar kraft - grønn guide eller
forvirrende overregulering?
Øistein Schmidt Galaaen, NORWEA
kl. 12:20- 12:35
EU-taksonomien og produksjon av rent hydrogen fra norsk naturgass
Terje Tofteberg, ZEG Power
kl. 12:35 - 12:50
Spørsmål og svar
Frida Aulie, NVE
kl. 12:50 - 13:00
Oppsummering
Lene Hodge, Nysnø investeringer
***
Fleksibilitet - hvordan bli et alternativ til nett?
Sesjonsansvarlig: Christer Skotland, NVE
Den pågående elektrifiseringen av Norge er ventet å gi høyere effekttopper i nettet, og økt behov for nettutbygginger. I mange områder vil kanskje ikke makslast inntreffe mer enn et begrenset antall timer i året, så hvor oppstår problemene i nettet? Og hvordan kan nettselskapene gå fram for å finne og utnytte fleksibilitet til å redusere effekttoppene?

I denne sesjonen tar vi utgangspunkt i resultater fra konkrete prosjekter. Vi ser nærmere på hvordan fleksibilitet kan brukes i praksis, og går inn på den samfunnsøkonomiske nytten av fleksibilitetsprosjekter.
Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 11:00 - 11:20
Hva gjør NVE for å tilrettelegge for fleksibilitet?
Roar Amundsveen og Jørgen Tjersland, NVE-RME
kl. 11:20 - 11:40
Digitale verktøy for økt utnyttelse av nettet
Lasse Jamt, Kongsberg digital
kl. 11:40 - 12:00
Tilknytning på vilkår - hvordan bidrar dette til mer fleksibilitet?
Astrid Margrethe Hilde, Agder Energi Nett
kl. 12:00 - 12:20
NorFlex - Markedsbasert anskaffelse av fleksibilitet
Inger Bjørseth Ose, NorFlex
kl. 12:20 - 12:40
Kan nettleien motivere kunder til å flytte noe av strømforbruket?
Kjersti Vøllestad, Elvia
kl. 12:40 - 13:00
Storskala demonstrasjon av fleksibilitetsløsninger - status og potensielle gevinster
Even Winje, Menon