Veterinærdagene 2021 og COVID - 19 
Veterinærforeningen vil planlegge avvikling av Veterinærdagene ut ifra den til enhver rådende smittesituasjon og gjeldende bestemmelser og råd fra helsemyndighetene. Vi har valgt å ta utgangspunkt i et scenario der det i mai neste år er mulig å holde arrangementer med inntil 200 personer fysisk til stede, men med muligheter til å endre opplegget på relativt kort varsel ut ifra den aktuelle smittesituasjon. Konsekvensen av dette vil være at vi planlegger et hybrid arrangement over to dager med både fysisk og digital deltakelse i fem fagseksjoner uten fagtekniske utstillinger på hotellet. 
Vi vil da kunne ha 200 personer samlet på hotellet og i tillegg tilby digital overføring av fagseksjonene. 
Vi har utviklet et opplegg med bruk av digitale verktøy som legger godt til rette for utstillere. 
Et slikt opplegg vil innebære en del endringer i tidsplanen for arrangementet, slik at pausene for besøk i fagtekniske utstillinger blir redusert i omfang og delvis erstattet med innlegg fra aktuelle utstillere.  

Det tas da sikte på en felles innledende sesjon på dag 1, totalt 12 faglige innlegg à 45 minutter i hver fagseksjon over 2 dager og totalt 10 innlegg fra sponsorer à 15 minutter.  I tillegg vil det være noe kortere pauser enn vanlig mellom innleggene og lunsjpauser på 1 time hver dag. Vi oppfordrer forelesere til å delta fysisk, så sant smittesituasjonen gjør det forsvarlig, da det gir mest utbytte for deltakerne, men vil organisere digitale forelesere for de som foretrekker det. 

Det viktigste ved deltakelse på kurs er å unngå overføring av smitte fra syke personer. Vi vil ha løpende dialog med kurshotellet, slik at de har gode rutiner for håndvask og desinfeksjon og sørger for at avstandsreglene kan gjennomføres på en betryggende måte. I tillegg er det viktig at du som deltaker tar ansvar for å vurdere egen helsesituasjon. Er det mistanke om at du kan være smittebærer, eller at du har symptomer forenlig med smitte av COVID-19 er det ditt eget ansvar å ta nødvendige forholdsregler i tråd med helsevesenets anbefalinger og i så fall avstå fra deltakelse. 
Du finner råd fra Helsedirektoratet her

Vedrørende rabatt etter Veterinærdagene 2020. 
Da COVID-19 utbruddet i mars i fjor, førte til at dag to av Veterinærdagene måtte avlyses, ble det besluttet at deltakerne og utstillerne skulle få en rabatt på deltakeravgift og standsleie under Veterinærdagene i Trondheim 27. og 28. mai i år. 

Vi har ikke glemt vårt løfte og står selvfølgelig ved det. Imidlertid er det i den nåværende smittesituasjon lite sannsynlig at vi kan gjennomføre et arrangement som vanlig. Vi har allerede konkludert med at fagtekniske utstillinger ikke er fornuftig å gjennomføre og det er et åpent spørsmål hvorvidt vi kan gjennomføre arrangementet med fysisk deltakelse, og i så fall hva slags begrensninger det vil bli med hensyn til antall deltakere.

Vi har derfor besluttet å utsette den lovede rabatten for både deltakere og utstillere til Veterinærdagene 2022. 
Da håper vi til gjengjeld at vi skal kunne være tilbake til normalen og få et hei dundrende arrangement med faglig påfyll, gode sosiale sammenkomster, og ikke minst mulighet for fysisk tilstedeværelse og kanskje til og med en klem! 

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves!