FOREDRAGSHOLDERE

Mons Oppedal
Mons Oppedal er professor emeritus ved Oslo Met. Han ble cand.jur. i 1971 og dr. juris i 2008 med avhandlingen Akutthjemlene i barnevernloven. Han har vært høgskolelektor og førsteamanuensis ved sosionomutdanningen på Høgskolen i Oslo. Han har vært leder av kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet og forsker ved Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett. Han har skrevet en rekke fagartikler innen barnevernrett, og er en mye brukt foredragsholder. 

Dag Ø. Nordanger
Dag Nordanger er doktor i psykologi og psykologspesialist. I tillegg til sin stilling ved RVTS Vest (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), jobber han som professor ved Høgskolen på Vestlandet. Dag Nordanger var leder ved RVTS Vest de første årene senteret var i drift. Doktorgraden hans var basert på et feltarbeid i Tigray i det nordlige Etiopia, hvor han studerte krisereaksjoner og mestringsstrategier blant ofre for krigen i Etiopia. De seneste årene har han hovedsakelig jobbet med forskning og fagutvikling når det gjelder forståelse og støtte til komplekst traumatiserte barn, og de siste publikasjonene hans er innen dette feltet.

Dag Ø. Nordanger fikk, sammen med Hanne C. Braarud, Bjørn Christiansens minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag og beste artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2011.

Gunn Astrid Baugerud
Baugerud er psykolog, og har en PhD i kognitiv utviklingspsykologi. Hun jobber som førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag, OsloMet. Hennes forskning har fokusert på barn utsatt for omsorgssvikt, deres hukommelse og opplevelse av en flytting ifra biologiske foreldre. Hun er for tiden involvert i en stor nasjonal studie hvor kvalitet i avhør av barn som mistenkes utsatt for seksuelle eller fysisk overgrep analyseres. I tillegg er hun involvert  i en delstudie hvor kvalitet i samtaler med barn i barnevernet undersøkes.


Marianne Grimsø
Marianne Grimsø er en del av pionermiljøet innen barnejussen. Hun tilhørte det første kullet som tok barnerett spesialfag, og hennes første jobb var i familie- og likestillingsavdelingen FAD, nå barne - og familiedepartementet. Etter hvert havnet hun som eneste jurist i staben til kommunaldirektør for helse - og sosiale saker i Bærum kommune. Etter en periode som dommerfullmektig, ble stillingene som fylkesnemndsledere utlyst i 1993, og hun ble ansatt som administrativ leder av nemnda i Buskerud og Vestfold. I 2001 ble Une opprettet, og hun søkte permisjon for å jobbe der i 2 år, og deretter som konstituert lagdommer i Frostating lagmannsrett. Hun har siden arbeidet som nemndsleder i Oslo og Akershus, med bistilling som leder av kontrollkommisjonen på Diakonhjemmet. Grimsø var medlem i Bårdsen-utvalget - NOU 2005:9 Ressursbruk og rettsikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker.  Grimsø gikk av med pensjon i mars 2019, men fortsetter som leder av en stor kontrollkommisjon, ahus2.          

Anne Kjerstine Bergan Fjellanger
Fjellanger jobber i dag som avdelingsleder for barnevernvakt, mottak og akutt, i Bærum kommune. Hun er utdannet sosionom i 1993, med videreutdanning i barnevernledelse og familieterapi. Fjellanger har jobbet i akuttbarnevernet siden 2002 som barnevernkonsulent, fagkonsulent, fagleder og fra januar 2019 som leder av barnevernvakten.

Fjellanger er opptatt av at akutt barnevern er et eget fag som krever egen kompetanse. Dette har barneverntjenesten i Bærum tatt konsekvensen av ved å ha en egen avdeling for barnevernvakt, mottak og akuttsaker.

Kirsten Sandberg
Kirsten Sandberg er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Forskningsområdene til Sandberg er knyttet opp mot barnerett. Hun var instituttleder ved Institutt for offentlig rett 2005-2009 og senere prodekan for undervisning ved Det juridiske fakultet i en periode.

I 2016 ble Sandberg utnevnt til æresdoktor ved Lunds universitet. 

Sandberg var konstituert dommer i Norges Høyesterett i perioden 15. november 2010 til 20. februar 2011.

Hun ble i 2011 valgt til medlem av FNs komité for barns rettigheter og ledet denne 2013-2015. Hun er siden gjenvalgt som medlem for 2015-2019. 

Thale Skybak
Thale Skybak er utdannet kriminolog ved Universitetet i Oslo. I dag jobber hun som seksjonsleder i Redd Barnas norgesprogram. Thale har bred kunnskap om barns rettigheter og har mange års erfaring med å jobbe med dokumentasjon og kunnskapsutvikling om barns situasjon i Norge, med særlig fokus på barn og unge som lever i sårbare situasjoner og som opplever brudd på sine rettigheter. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, informasjonsarbeid og nettverksarbeid er Thale en pådriver i Redd Barnas arbeid i Norge for å blant annet forebygge og beskytte barn og unge mot vold og overgrep, og sikre at barn som kommer til Norge som asylsøkere får sine rettigheter ivaretatt. I tillegg til at barns rettigheter styrkes, særlig barns rett til å bli hørt. Thale leder også Forum for barnekonvensjonen som er et nettverk bestående av i overkant av 50 organisasjoner og institusjoner som jobber for å styrke barns rettigheter i tråd med FNs barnekonvensjon.

Marit Skivenes
Marit Skivenes har siden august 2012 vært ansatt som professor ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap, og er professor II ved Institutt for sosialfag og vernepleie ved Høgskulen på Vestlandet.
Hun fullførte sin doktorgrad i statsvitenskap ved UiB i 2002. I etterkant tilbrakte hun to år som forsker ved forskningsinsitituttet Fafo i Oslo, og deretter tre år som forsker og leder av Senter for barnevernstudier (UiB). Senere jobbet hun som førsteamanuensis og professor i tre år ved avdeling for sosialt arbeid ved Høgskolen i Bergen. Skivenes har også vært tilknyttet LOS-senteret/Uni Rokkansenteret som forsker. Professor Skivenes er direktør for Centre for Research on Discretion and Paternalism. 

Marit Skivenes har nylig blitt tildelt det svært prestisjefylte toppstipendet Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsråd Consolidator for prosjektet DISCRETION. Marit Skivenes og Katrin Kriz ble i 2016 tildelt ISW prisen for beste artikkel publisert i 2015 med artikkelen Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives.

Karl Harald Søvig
Professor ved Universitetet i Bergen siden 2009. Ble dr. juris i 2005 på avhandlingen Tvang overfor rusmiddelavhengige. Har tidligere jobbet som konstituert tingrettsdommer, lagdommer og fylkesnemndsleder. Jobber særlig med bruk av tvang i velferdsretten, både overfor mennesker med rusmiddelavhengighet, psykiatriske pasienter og i barnevernet. Han har skrevet en rekke artikler og bokkapitler innenfor barnevernsfeltet. Har vært medlem av redaksjonsrådet for Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål siden 2003.

Gunnar Thoresen
Født i 1954 i Molde. Utdannet sosionom. Har jobbet i den kommunale helse- og sosialforvaltning i 35 år, hvorav 30 år i ulike lederstillinger. Barnevernsjef i Stavanger kommune siden 2004. Fra 2010 til 2015 leder for Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO). Toresen har i mange år vært opptatt av lokal og nasjonal barnevernspolitikk. 

Toresen er en frittalende og profilert barnevernsjef, som har vært involvert i flere store medieeksponerte barnevernssaker, bl.a. Indiasaken og Tyrkiasaken.

Toresen er opptatt av at barnevernet skal være i kontinuerlig utvikling. Han mener at barn og unges stemme må komme tydeligere frem i barnevernssakene. Toresen er tilhenger av dialog med minoritetsmiljøene og tillitsskapende arbeid.

Thea Totland
Advokat Thea W. Totland er spesialist i barns rettigheter og har arbeidet som barneadvokat siden 2005. Thea er hyppig benyttet som foredragsholder, bidragsyter og kommentator i sammenhenger der barns rettigheter debatteres og formidles. Hun er forfatter av boken ’Barneadvokaten’ (2012), en oppslagsbok om barns juridiske rettigheter. Ved siden av arbeidet som advokat er Thea daglig leder i Stiftelsen barnas rettigheter, BARNAS.
Før hun begynte som advokat arbeidet hun i barnevernet, og hun har også vært mekler i Konfliktrådet og lærer i grunnskolen.

Advokat Thea W. Totland er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og har i tillegg en mastergrad i barns rettigheter (Advanced Master in Children’s Rights) fra University of Fribourg/ Institut Universitaire Kurt Bösch i Sveits. Dette studiet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med FNs barnekomité i Genève. Hun er den eneste i Norge med denne spesielle mastergraden i barns rettigheter. Thea er også veileder for masterstudenter og sensor i barnerett ved Universitetet i Oslo.

Pernille Pettersen Smith
Pettersen Smith er direktør for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Hun er utdannet jurist, og har erfaring fra flere departement og ulike sider av barnevernsektoren. Hun har også jobbet som dommerfullmektig, advokat og regionsdirektør i Bufetat Øst. 

Inga Bejer Engh
Inga Bejer Engh er barneombud. Hun er utdannet jurist og er tidligere tingrettsdommer og statsadvokat. Sammen med statsadvokat Svein Holden var hun aktor i rettssaken mot den senere terrordømte Anders Behring Breivik. Hun ble utnevnt til barneombud 25. mai 2018 og tiltrådte i august samme år. 

Etter endt utdannelse arbeidet hun med internasjonal rett for De forente nasjoner i New York. Da hun vendte tilbake til Norge ble Drammen tingrett hennes arbeidsplass, deretter Oslo tingrett, Asker og Bærum politidistrikt, og fra 2002 var hun statsadvokat. Den 6. juni 2014 ble hun utnevnt til tingrettsdommer ved Oslo tingrett. 

Sammen med statsadvokat Svein Holden var hun aktor i rettssaken mot den senere terrordømte Anders Behring Breivik. I forbindelse med rettssaken fikk hun tidlig ros for sin håndtering av den tiltalte, også fra utlandet. 

Camilla Flesland
Camilla er styremedlem og erfaringskonsulent i LFB. Hun er 38 år, gift og bor i Nittedal. Hun er tobarnsmor, stemor til 1 barn, og har tidligere vært fostermor.  Hun jobber til daglig som avdelingsleder ved NAV Nittedal. 

Christian Børge Sørensen
Sørensen er fylkesnemndsleder ved Fylkesnemnda i Rogaland, og har vært universitetslektor II ved Universitetet i Stavanger, der han hadde fagansvar for menneskerettigheter. Han var utvalgsleder for barnevernlovutvalget, og skrev utredningen Barnevern og menneskerettigheter, som ligger som vedlegg 4 til NOU 2016:16.

Geir Kjell Andersland
Andersland er utdannet jurist (1977) og har arbeidet som fylkesnemndsleder siden 2009. Han har forelest og skrevet en rekke fagartikler og kronikker om barnerettslige temaer.

Andersland var redaktør for antologien De Castbergske barnelover 1915-2015. (Cappelen Damm Akademisk 2015). Forfatter av boken Sviket mot barndommen. Om Gunnar Staalesen, Varg Veum og barnevernet- sannhetsvitner og hjelpere for forsømte og sviktede barn. (Bodoni forlag 2017).

Andersland har arbeidet som dommerfullmektig og advokat. Han var statssekretær i Sosialdepartementet 1989-90. Regiondirektør i Barne-ungdom- og familieetaten (Bufetat) region vest 2004-2009. Administrerende direktør ved Haukeland universitetssykehus 1988-92. Administrerende direktør ved Norges Handelshøyskole(NHH) 1992-98.

Byråd i Bergen kommune 2000-2001. Medlem av Bergen bystyre og Hordaland fylkesting i flere perioder. Medlem av Hordaland fylkesting 2015-19.

Andersland ledet Sosialdepartementets utvalg som utredet Ledelse i sykehus (Sosialdepartementet 1990). Han var medlem av Flatø-utvalget som utredet Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge (NOU 2009: 22). Han var også medlem av Særdomstolsutvalget som utredet Særdomstoler på nye områder? Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernssaker og utlendingssaker (NOU 2017:8).