change

Bjørn Grimsrud

Bjørn er ansatt som fagsjef i Fagrådet for våtrom. Han har 40 års erfaring fra rørbransjen med sanitæranlegg som spesialfelt. Har til daglig oppgaver som berører temaet vannskadesikre installasjoner gjennom tolkninger av regelverk, rådgivning til bransjen og er medlem av Vannskadekontoret og Nordisk Vannskaderåd. Ellers er det de gode løsningene for våtrommet som står i fokus, gjennom bruk og utvikling av Byggebransjens Våtroms-norm.
«Som fag-nerd har jeg en hovedmålsetting: Riktig jobb første gangen!»

Marianne Røisland

I oktober 2018 overtok Marianne som administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge. Hun kommer fra mediebransjen og jobbet som spesialrådgiver for TV 2s administrerende direktør. Hun har tidligere jobbet som informasjonssjef i TV-kanalen og har jobbet som journalist og redaksjonell leder i Bergens Tidende.  Marianne tror samarbeid og allianser er viktig for høy kvalitet og gode kår i Rørbransjen.

Lar-Erik Fiskum

Lars-Erik er forskningsleder for faggruppen Sanitær og våtrom ved SINTEF Byggforsk. Han har 30 års erfaring med vannskader i bygg, sanitærteknikk og våtromsinstallasjoner. I tillegg har han mye fokus på hvordan forskriftskravene skal omsettes i praktisk utførelse.

Lars-Erik har vært prosjektleder for Vannskadekontoret ved Byggforsk siden 1997. Han har vært medlem i Nordisk Vannskaderåd siden 1997, og vært dets leder i perioden 2005 – 2015.

Tor Backe

Tor Backe, nylig avtroppende administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, er jurist/advokat av utdanning og har gjennom hele sitt yrkesaktive liv vært involvert i utvikling av kontraktstandarder og forbrukerkontrakter. Han har bred erfaring med å løse juridiske problemer for rørleggerbransjen og er for øvrig i dag medlem av byggebransjens håndverkerklagenemnd som behandler tvistesaker mellom bedrift og forbruker.

Bjørn-Roar Krog

Bjørn-Roar er ansatt som seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk. Han har 15 års erfaring fra rørbransjen med sanitæranlegg som spesialfelt. Arbeider til daglig med prøving, sertifisering og godkjenning av sanitærprodukter inkludert rør-i-rør-systemer. Han bidrar også til anvisninger i Byggforskserien og blader i Våtromsnormen.

Fredrik Runius

Fredrik är teknisk ansvarig för branschregler Säker Vatteninstallation, sedan 10 år tillbaka. Fredrik har en bred erfarenhet från VVS-branschen genom arbete som både som konsult och entreprenör. Fredrik har även varit verksam inom grossistledet och där ansvarig för att lansera nya produkter, bland annat medicinska rör, vilket ställde höga krav på såväl provning och certifiering. Inom Säker Vattens arbete har det varit många samordningsprojekt med de andra entreprenörsled, exempelvis att bygga badrum och kök på rätt sätt och nu senast med arkitekter att beskriva platsbehovet för VVS-installationer.

Oddgeir Tobiassen

Oddgeir er ansatt som direktør for kompetanse & utvikling i Rørentreprenørene Norge. Han arbeider innenfor mange fagfelt og vært ansatt i organisasjonen i nærmere 25 år.
Oddgeir er sterkt engasjert i kompetanseutvikling og utdanning på alle nivå i bransjen og opptatt av at byggenæringens aktører blir tilgodesett både når det gjelder foretakets formelle kompetanse og realkompetanse.
Han er også opptatt av at entreprenørene kvalitetssikrer og dokumenterer installasjonene på en god måte for å unngå vannskader. Oddgeir er også opptatt av at bransjen legger til rette for en tydeliggjøring av myndighetenes krav for optimale og gode installasjonsprinsipper.

Håvard Tjessem

Håvard arbeider som kvalitetsansvarlig i Sig. Halvorsen AS i Sandnes. Han følger opp kvalitetsbrister i konsernet og setter inn de tiltak som er nødvendige for å rette opp feil. Ansvarlig for opplæring, oppfølging og implementering av avvikssystem. Utstrakt arbeid med erfaringsoverføring og arbeid med vårt produktråd. Håvard jobber mye med valg av rørkvaliteter, samtidig som han vurderer om løsningen på selve utførelsen er av ønsket  standard. Han jobber til daglig med opplæring av ansatte og oppfølging av kunder på mer overordnet organisasjonsnivå. Hele tiden med fokus på å holde nede kostnadene som følge av materiell eller menneskelig svikt.