Standardbetingelser for HMSmodulen av 30. januar 2012 (for interne kunder)

Avtaleparter
Avtalen inngås mellom HMSmodulen ved OBOS (heretter OBOS) og Boligselskapet (heretter Bruker). Disse standardbetingelser gjelder som en del av avtalen mellom partene.

Løsningen
HMSmodulen eies av OBOS. Løsningen tilbys boligselskaper som forvaltes av OBOS. Løsningen er bygget på lisens eid av OBOS med tilgang til verktøyet HMSmodulen.
HMSmodulen er en totalpakke som gir
-rettigheter for bruk av verktøyet
-et verktøy for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i boligselskaper
-tilpasningsmuligheter for hvert enkelt boligselskap
-tilgang til HMS-håndbokens innhold
-oppdateringer på relevant fagstoff
-lagring opp til 1GB

Bruker eier selv innhold han legger inn i sin HMSmodul, OBOS eier rammeverket/løsningen.

Tilgangskontroll
For pålogging til verktøyet HMSmodulen benyttes boligselskapets tilgang til http://www.styrerommet.net/Bruker skal behandle passord og annen påloggingsinformasjon konfidensielt og ikke gjøre dette kjent for uvedkommende.

Pris
Løsningen prises med en etableringsavgift og en løpende, årlig abonnementsavgift.
Brukerstøtte anses som en tilleggstjeneste og vil bli fakturert etter medgått tid.
For priser vises til http://www.styrerommet.net/ ( – Produkter og tilleggstjeneser – Helse, miljø og sikkerhet) 

Brukerstøtte/ support
Bruker oppfordres til å benytte brukerveiledningen på http://www.styrerommet.net/ under Hjelp. Brukerstøtte er en tilleggstjeneste som faktureres etter medgått tid.

Varighet/oppsigelse av avtale/ stenging av HMSmodulen
Avtalen løper fra inngåelsen og for ett kalenderår av gangen inntil den sies opp av en av partene.

Oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig og gjelder fra påfølgende kalenderår fortsatt at oppsigelsen mottas senest innen 01.12 inneværende år.

Dersom forretningsførerforholdet sies opp av en av partene, kan allikevel tilgang til HMSmodulen videreføres, dog med endret årlig abonnementsavgift og pålogging.

Oppsigelse fra brukers side gir ikke rett til refusjon av årlig belastet abonnement.

Ved misbruk av HMSmodulen, eller ved annet vesentlig mislighold av standardvilkårene eller annet som er avtalt mellom partene har OBOS rett til omgående å stoppe bruken av HMSmodulen og stenge denne.

Oppdatering fra OBOS
OBOS oppdaterer HMSmodulen med relevant informasjon og endringer i forhold til gjeldende lovgivning for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i boligselskaper.

Videre publisering
Alle rettigheter til HMSmodulen, dette med unntak av informasjon bruker selv legger inn i sin modul, tilhører OBOS. Bruker har ikke rett til å kopiere eller videredistribuere innholdet av HMSmodulen til andre, det være seg boligselskap, kommersielle aktører eller andre utenforstående enten slik distribusjon skjer mot vederlag eller ikke. Det er ikke tillatt å benytte tekst eller bilder hentet fra HMSmodulen uten skriftlig samtykke fra OBOS, med mindre det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre opphør av avtalen, erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Løpende drift
OBOS er ansvarlig for løpende drift og oppetid av HMSmodulen.

Ansvar
Bruker av HMSmodulen er ansvarlig for all bruk som skjer under egen brukeridentitet.

Bruken av HMSmodulen i brukers virksomhet skjer på eget ansvar og fritar ikke bruker fra plikten til å gjøre egne vurderinger. OBOS fraskriver seg ethvert ansvar for tap, skader eller ulempe man måtte påføres som følge av bruk av verktøyet, med mindre det påvises grov uaktsomhet fra OBOS side.

OBOS fraskriver seg også ethvert ansvar for innhold lagt inn av Bruker.

Tvister
Tvister mellom Bruker og OBOS skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med verneting i Oslo. Tvisten skal løses etter norsk rett.

Endring av standardbetingelser
OBOS forbeholder seg rett til å endre standardbetingelsene for bruk av tjenesten. Varsel til boligselskapets e-postadresse til http://www.styrerommet.net/ anses som gyldig varsel om endring av standardbetingelser.