Parallellsesjoner - Fredag 18. oktober
Første økt - kl. 08.30 - 10.30
 ***
Kraftfulle minne - nostalgi eller samfunnsverdi
Energi- og kraftbransjen setter spor i natur og samfunn. Vannkraften har vært en bærebjelke i norsk samfunnsutvikling siden slutten av 1800-tallet og er fortsatt den aller viktigste kilden til fornybar energi i Norge.
Hvordan forholder vi oss til de materielle sporene og historiene etter denne virksomheten? Har minnene verdi utover sektorens fortelling om seg selv? Hvilke spor skal tas vare på og hva velges bort? Hvordan fordeles ansvar for bevaring og dokumentasjon? Og hvorfor skal vi egentlig bry oss?

Sesjonsleder: Siri Slettvåg, seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie, NVE
 ***
Norge i Norden og Europa - nordisk samarbeid og europeisk markedsintegrasjon
I engrosmarkedet skjer det store endringer. På nordisk nivå jobbes det med å utvikle felles nordiske balansemarkeder. Markedene skal over på finere tidsoppløsning og det skal etableres flere kraftbørser i Norden. På europeisk nivå går vi mot mer integrerte markeder som bl.a. innebærer nye regler for kapasitetsfastsettelse på utenlandsforbindelsene. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser ulike utfall av Brexit vil få for krafthandelen mellom Norge og Storbritannia. Hva vil disse endringene ha å si for Norges rolle i Norden og Europa?

Sesjonsleder: Åsa Grytli Tveten, seksjon for engrosmarkedet, NVE
 ***
Analog tvilling i digitaliseringens tid
Strømnettene blir smarte, byene med bygninger og transportsystemer blir intelligente, og avanserte digitale systemer med millioner av kodelinjer skal reparere seg selv. Automatisering og kunstig intelligens framstilles som at menneskene blir overflødige, men kanskje trenger vi mer enn noen gang mennesker og analoge systemer, særlig i ekstraordinære situasjoner? Sesjonen setter søkelyset på digitalisering, cybertrusler og beredskap når de digitale løsningene svikter.

Sesjonsleder: Eldri Naadland Holo, seksjon for beredskap, NVE
 ***
Fleksibilitet og AMS, hva nå?
AMS er innført og data samles i Elhub. Hvordan kan dette utnyttes for verdiskapning og best mulig bruk av ressurser? Hvordan kan nettselskap og leverandør utnytte data og en ny digitalisert hverdag i sin virksomhet? Hvordan håndteres sikkerheten? Og ikke minst, hvordan gi strømkundene nye muligheter i et økt digitalisert kraftmarked?
Vi gjør et dykk i nye prosjekter innen digitaliserings- og teknologifronten. Hvilke løsninger ser vi komme, hva betyr de for kraftaktørene, for forbrukerfleksibilitet og for forbrukerne? Vi streifer innom caser og spennende prosjekter, og sesjonen gir deg innsikt i faktiske erfaringer, - ikke kun teori og potensial.

Sesjonsleder: Ingrid Magnussen, seksjon for energibruk og teknologier, NVE
 ***
Krav til fremtidens kraftselskap
Diskusjonen om utvikling av nettselskapene handler om flere forhold. En problemstilling som ofte blir trukket fram er overføring av ansvar og oppgaver fra Statnett som systemansvarlig til nettselskapene i regional- og distribusjonsnettet. Det er også andre viktige spørsmål på agendaen. Tilpasser nettselskapene oppgavene sine til utviklingen i samfunnet? Tar de i bruk ny teknologi som gjør det mulig å utvikle og utnytte nettet mer effektivt? Leverer de tjenestene kundene etterspør, med rett kvalitet og til lavest mulig kostnad for samfunnet?
I denne sesjonen vinkler vi disse forholdene ut fra hvilke forventinger samfunnet har til nettselskapene, og hvordan vi sørger vi for riktig utvikling.

Sesjonsleder: Siri Steinnes, seksjon for regulering av nett-tjenester, NVE

Andre økt - kl. 11.00 - 13.00
 ***
Hva skal vi bruke kraftoverskuddet til?
I NVEs analyser går vi mot et større og større kraftoverskudd i Norge, blant annet fordi vindkraft er blitt lønnsomt uten støtteordninger. Kraftoverskuddet kan bety muligheter for norsk verdiskapning og norske arbeidsplasser. Samtidig er det et stykke igjen å gå på veien til lavutslippssamfunnet. Skal Norge bli helt utslippsfritt er det fremdeles mye fossilbasert energi som må erstattes av ny fornybar energi. 
Her har elektrisitet en nøkkelrolle.  Så hva skal vi bruke dette kraftoverskuddet til? Blir det til et elektrisk Norge, eller blir det til ny norsk industri? Hva betyr dette for det norske kraftsystemet? Hvor mye nytt forbruk kan vi forvente og hvor i landet kommer det?

Sesjonsleder: Jarand Hole, seksjon for energibruk og teknologier, NVE
 ***
Miljøforbedringer i regulerte vassdrag – vilkårsrevisjoner og klimavirkninger
De fleste eldre reguleringskonsesjoner kan revideres innen 2021.
I en vilkårsrevisjon vil eldre vilkår bli oppdatert. Hovedformålet med en revisjon er miljøforbedringer. Forsyningssikkerhet og flomhåndtering er andre viktige verdier som vannkraften bidrar med. Været blir villere, våtere og varmere og kan påvirke driften av norske vannkraftverk. Hvordan henger alt sammen og hvordan ivareta samfunnets interesser på en best mulig måte?

Sesjonsleder: Eirik Bjørkhaug, seksjon for vassdragskonsesjon, NVE
 ***
Lokale energisamfunn
Lokale energisamfunn innebærer en balansegang mellom nye teknologiske muligheter og regulatoriske utfordringer. Hvordan rimer slike energisamfunn med regelverket i dag med tanke på monopolregulering og kunderettigheter? I denne sesjonen ser vi på hvilke konsesjoner som kreves for å eie og drifte anleggene i et lokalt energisamfunn, og belyser fordelene og ulempene med lokale energisamfunn. Vi ser også nærmere på hva som egentlig skal til for å holde frekvensen på 50 Hz hvis man ikke er koblet til nettet?

Sesjonsleder: Christer Skotland, seksjon for kraftsystem, NVE
 ***
Effektive nettselskaper til kundenes beste
Mer distribuert og uregulerbar produksjon, elektrifisering av transportsektoren, mer effektkrevende forbruk og et relativt gammelt nett, gjør at bransjen planlegger å investere 135 milliarder kroner i nettanlegg de neste ti årene. Hvis disse planene realiseres, og bransjen ikke greier å redusere ressursbruken sin, vil nettleia kunne stige med 30 prosent nominelt.
Vi setter søkelys på en kostnadseffektiv og digital fremtid for nettvirksomheten, og hvordan reguleringen bør tilpasses de nye utfordringene som nettvirksomheten møter.

Sesjonsleder: Silje C. Syvertsen, seksjon for økonomisk regulering, NVE