Program 18. oktober
08:30-10:30 FØRSTE ØKT
***
Kraftfulle minner- nostalgi eller samfunnsverdi
Sesjonsleder: Siri Slettvåg, seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie, NVE
Energi- og kraftbransjen setter spor i natur og samfunn. Vannkraften har vært en bærebjelke i norsk samfunnsutvikling siden slutten av 1800-tallet og er fortsatt den aller viktigste kilden til fornybar energi i Norge.
Hvordan forholder vi oss til de materielle sporene og historiene etter denne virksomheten? Har minnene verdi utover sektorens fortelling om seg selv? Hvilke spor skal tas vare på og hva velges bort? Hvordan fordeles ansvar for bevaring og dokumentasjon? Og hvorfor skal vi egentlig bry oss?
Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 08:30 - 09:00
Hvilke verdier er det i å eie et kulturminne
Hanna Geiran, Riksantikvar
kl. 09:00 - 09:25
Kulturminner, heft eller ressurs sett fra kraftbransjens ståsted
Tor Åmdal, Agder Energi
kl. 09:25 - 09:45
Vannkraftens kulturlandskap
Helena Nynäs, NVE
kl. 09:45 - 10:05
Industrieventyret som lever videre
Runar Lia, Norsk industriarbeidsmuseum/navn kommer, Hydro
kl. 10:05 - 10:30
Arkitektur som merkevarebygging
Torkil Nersund, Helgeland Kraft
***
Norge i Norden og Europa - nordisk samarbeid og europeisk markedsintegrasjon
Sesjonsleder: Åsa Grytli Tveten, seksjon for engrosmarkedet, NVE
I engrosmarkedet skjer det store endringer. På nordisk nivå jobbes det med å utvikle felles nordiske balansemarkeder. Markedene skal over på finere tidsoppløsning og det skal etableres flere kraftbørser i Norden. På europeisk nivå går vi mot mer integrerte markeder som bl.a. innebærer nye regler for kapasitetsfastsettelse på utenlandsforbindelsene. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser ulike utfall av Brexit vil få for krafthandelen mellom Norge og Storbritannia. Hva vil disse endringene ha å si for Norges rolle i Norden og Europa?
Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 08:30 - 08:35
Innledning - NVEs rolle i nordisk og europeisk sammenheng og aktuelle saker
Vivi Mathiesen, NVE
kl. 08:35 - 09:15
Kapasitetsfastsettelse og den nye grensehandelsforordningen
- med kommentar fra et norsk perspektiv
Christophe Gence-Creux, ACER/
Anders Sivertsgård, Energi Norge
kl. 09:15 - 09:50
Flere børser i Norden - viktige utviklingsbehov framover
navn kommer, Epex Spot/Nord Pool/Nasdaq
kl. 09:50 - 10:25
Brexit - mulige utfall og konsekvenser for krafthandelen
Sam Street, Frontier Economics
kl. 10:25 - 10:30
Oppsummering
navn kommer, NVE
***
Analog tvilling i digitaliseringens tid
Sesjonsleder: Eldri Naadland Holo, seksjon for beredskap, NVE
Strømnettene blir smarte, byene med bygninger og transportsystemer blir intelligente, og avanserte digitale systemer med millioner av kodelinjer skal reparere seg selv. Automatisering og kunstig intelligens framstilles som at menneskene blir overflødige, men kanskje trenger vi mer enn noen gang mennesker og analoge systemer, særlig i ekstraordinære situasjoner? Sesjonen setter søkelyset på digitalisering, cybertrusler og beredskap når de digitale løsningene svikter.
Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 08:30 - 08:50
Smarte byer trenger en analog tvilling
Stian Antonsen, SINTEF
kl. 08:50 - 09:10
Cybertruselsene mot norsk energisektor
Lars Gjesvik, NUPI
kl. 09:10 - 09:30
Hva gjør du uten IT? Hydros erfaringer fra cyberangrepet 19. mars i år
Leif R. Strand, Hydro
kl. 09:30 - 09:55
Danmarks strategi for cybersikkerhet i energisektoren
navn kommer, Energistyrelsen
kl. 09:55 - 10:10
Slik jobber NVE for en mer robust kraftforsyning
Ingunn A. Bendiksen, NVE
kl. 10:10 - 10:30
Bør kraftbransjen ha en digital tvilling og analog trilling?
Moderator NVE/Debatt SINTEF, NUPI og Hydro
***
Fleksibilitet og AMS, hva nå?
Sesjonsleder: Ingrid Magnussen, seksjon for energibruk og teknologier, NVE
AMS er innført og data samles i Elhub. Hvordan kan dette utnyttes for verdiskapning og best mulig bruk av ressurser? Hvordan kan nettselskap og leverandør utnytte data og en ny digitalisert hverdag i sin virksomhet? Hvordan håndteres sikkerheten? Og ikke minst, hvordan gi strømkundene nye muligheter i et økt digitalisert kraftmarked?
Vi gjør et dykk i nye prosjekter innen digitaliserings- og teknologifronten. Hvilke løsninger ser vi komme, hva betyr de for kraftaktørene, for forbrukerfleksibilitet og for forbrukerne? Vi streifer innom caser og spennende prosjekter, og sesjonen gir deg innsikt i faktiske erfaringer, - ikke kun teori og potensial.
Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 08:30 - 08:35
AMS, hva skjer?
Uy Tran, NVE
kl. 08:35 - 09:00
Hvordan få forbruket inn som fleksibilitet i markedet?
Kari Dalen, Statnett
kl. 09:00 - 09:20
Hvordan utforme systemer og teknologi som tilgjengeliggjør fleksibilitet?
Kenneth Juul, CCO Enfo
kl. 09:20 - 09:40
Fleksibilitetspotensialet i det norske energisystemet, og de glemte batteriene
Magnar Bjørk, EPOS Consulting
kl. 09:40 - 10:00
Slik Hvordan hente merverdi fra AMS-data?
Arnstein Flaskerud, Fjordkraft Puls
kl. 10:00 - 10:20
Kraften til forbruker
Edgeir V. Aksnes, Tibber
kl. 10:20 - 10:30
Oppsummering
navn kommer, NVE
***
Krav til fremtidens kraftselskap
Sesjonsleder: Siri Steinnes, seksjon for regulering av nett-tjenester, NVE
Diskusjonen om utvikling av nettselskapene handler om flere forhold. En problemstilling som ofte blir trukket fram er overføring av ansvar og oppgaver fra Statnett som systemansvarlig til nettselskapene i regional- og distribusjonsnettet. Det er også andre viktige spørsmål på agendaen. Tilpasser nettselskapene oppgavene sine til utviklingen i samfunnet? Tar de i bruk ny teknologi som gjør det mulig å utvikle og utnytte nettet mer effektivt? Leverer de tjenestene kundene etterspør, med rett kvalitet og til lavest mulig kostnad for samfunnet? I denne sesjonen vinkler vi disse forholdene ut fra hvilke forventinger samfunnet har til nettselskapene, og hvordan vi sørger vi for riktig utvikling.
Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 08:30 - 08:50
Regulering av fremtidens nettvirksomhet
navn kommer, NVE
kl. 08:50 - 09:05
Nye krav til nettselskapene
navn kommer, Menon Economics
kl. 09:05 - 09:55
Forventninger til nettselskapene - Innlegg fra aktører som representerer ulike sektorer og kundekategorier
navn kommer
kl. 09:55 - 10:25
Fremtiden sett fra nettselskapenes perspektiv
Tore Morten Wetterhus, Glitre Energi nett AS
/Ragnhild Åsrønning, Nettselskapet AS
kl. 10:25 - 10:30
Oppsummering
navn kommer
11:00-13:00 ANDRE ØKT
***
Hva skal vi bruke kraftoverskuddet til?
Sesjonsleder: Jarand Hole, seksjon for energibruk og teknologier, NVE
I NVEs analyser går vi mot et større og større kraftoverskudd i Norge, blant annet fordi vindkraft er blitt lønnsomt uten støtteordninger. Kraftoverskuddet kan bety muligheter for norsk verdiskapning og norske arbeidsplasser. Samtidig er det et stykke igjen å gå på veien til lavutslippssamfunnet. Skal Norge bli helt utslippsfritt er det fremdeles mye fossilbasert energi som må erstattes av ny fornybar energi.
Her har elektrisitet en nøkkelrolle.  Så hva skal vi bruke dette kraftoverskuddet til? Blir det til et elektrisk Norge, eller blir det til ny norsk industri? Hva betyr dette for det norske kraftsystemet? Hvor mye nytt forbruk kan vi forvente og hvor i landet kommer det?
Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 11:00 - 11:10
Innledning
Jarand Hole, NVE
kl. 11:10 - 11:30
NVEs langsiktige analyse og produksjonsframskriving
Raghav Gogia, NVE/Ann Myhrer Østenby, NVE
kl. 11:30 - 11:45
Et elektrisk Norge - fra fossilt til strøm
Vegard Holmefjord, Statnett
kl. 11:45 - 12:00
Blir det et kraftoverskudd, og trenger vi mer kraft eller mindre?
Marius Hom, Zero
kl. 12:00 - 12:15
Datasentre
navn kommer, Microsoft
kl. 12:15 - 12:30
Hydrogen
Bjørn Simonsen, Nel
kl. 12:30 - 12:45
Batteriproduksjon
navn kommer
kl. 12:45 - 13:00
Oppsummering
Jarand Hole, NVE
***
Miljøforbedringer i regulerte vassdrag – vilkårsrevisjoner og klimavirkninger
Sesjonsleder: Eirik Bjørkhaug, seksjon for vassdragskonsesjon, NVE
De fleste eldre reguleringskonsesjoner kan revideres innen 2021.
I en vilkårsrevisjon vil eldre vilkår bli oppdatert. Hovedformålet med en revisjon er miljøforbedringer. Forsyningssikkerhet og flomhåndtering er andre viktige verdier som vannkraften bidrar med. Været blir villere, våtere og varmere og kan påvirke driften av norske vannkraftverk. Hvordan henger alt sammen og hvordan ivareta samfunnets interesser på en best mulig måte?
Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 11:00 - 11:20
Miljøforbedringer i regulerte vassdrag - muligheter og begrensninger
Eilif Brodtkorb, NVE
kl. 11:20 - 11:45
Hva betyr klimaendringer for vilkårsrevisjonene?
Hege Hisdal, NVE/Eirik Veirød, NVE
kl. 11:45 - 12:05
Miljøtiltak i vilkårsrevisjonene - hva mener forskerne og kan de hjelpe oss?
Torbjørn Forseth, NINA (Hydro-Cen)
kl. 12:05 - 12:30
Miljøtiltak og flomhåndtering i regulerte vassdrag
Gaute Skjelsvik, GBL
kl. 12:30 - 12:50
En kommunes erfaringer fra en vilkårsrevisjon - utfordringer og dilemmaer
Jarand Felland, Tokke kommune
kl. 12:50 - 13:00
Oppsummering
Rune Flatby, NVE
***
Lokale energisamfunn
Sesjonsleder: Christer Skotland, seksjon for kraftsystem, NVE
Lokale energisamfunn innebærer en balansegang mellom nye teknologiske muligheter og regulatoriske utfordringer. Hvordan rimer slike energisamfunn med regelverket i dag med tanke på monopolregulering og kunderettigheter? I denne sesjonen ser vi på hvilke konsesjoner som kreves for å eie og drifte anleggene i et lokalt energisamfunn, og belyser fordelene og ulempene med lokale energisamfunn. Vi ser også nærmere på hva som egentlig skal til for å holde frekvensen på 50 Hz hvis man ikke er koblet til nettet?
Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 11:00 - 11:20
En studie om lokal energisamfunn
navn kommer
kl. 11:20 - 11:35
Er reguleringen tilrettelagt for lokale energisamfunn?
Kjell Rune Verlo, NVE
kl. 11:35 - 11:50
Hvordan få konsesjon til et lokalt energisamfunn?
Martin Windju, NVE
kl. 11:50 - 12:10
Elnett 21, et samspill mellom elektrifisering av transport i Stavanger
Ingvald Erga, Avinor
kl. 12:10 - 12:30
MikroFlex Fredrikstad, storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem
Morten Hagen, FutureHome
kl. 12:30 - 13:00
Simris, et lokalt energisamfunn i Sverige som kan klare seg selv
Jörgen Rosvall, E-On/Jan-Erik Olsson, E-On
***
Effektive nettselskaper til kundenes beste
Sesjonsleder: Silje C. Syvertsen, seksjon for økonomisk regulering, NVE
Mer distribuert og uregulerbar produksjon, elektrifisering av transportsektoren, mer effektkrevende forbruk og et relativt gammelt nett, gjør at bransjen planlegger å investere 135 milliarder kroner i nettanlegg de neste ti årene. Hvis disse planene realiseres, og bransjen ikke greier å redusere ressursbruken sin, vil nettleia kunne stige med 30 prosent nominelt.
Vi setter søkelys på en kostnadseffektiv og digital fremtid for nettvirksomheten, og hvordan reguleringen bør tilpasses de nye utfordringene som nettvirksomheten møter.
Tid
Tittel
Foredragsholder
kl. 11:00 - 11:20
Hvordan kan inntektsreguleringen bidra til effektive nettselskaper og fornøyde kunder
Hilde Marit Kvile, NVE
kl. 11:20 - 11:40
Hvordan kan Statnett bli mer effektive?
Knut Hundhammer, Statnett
kl. 11:40 - 12:00
Fremtidens effktivitetsanalyser
Ole-Petter Kordahl, NVE
kl. 12:00 - 12:20
Hvordan kan en felles nettinformasjonsmodell bidra til økt effektivitet i nettselskapene?
Kristin Lian, Hafslund Nett AS
kl. 12:20 - 12:40
Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten?
Ståle Johansen, Thelma Consulting Group
kl. 12:40 - 13:00
Paneldebatt - Hva kjennetegner fremtidens nettselskaper, og hva må til for at de utvikles på en effektiv måte?
navn kommer