FOREDRAGSHOLDERE

Mari Trommald
Trommald er utdannet lege fra 1988, og ble dr. med. ved Nevrofysiologisk institutt, Universitetet i Oslo i 1995.
Hun ble ansatt som direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i  2010. Før dette var hun ekspedisjonssjef i Kommunetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet fra 2009-2010. I perioden 2007-2009 var hun viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Hun har også jobbet som spesialrådgiver og konstituert ekspedisjonssjef i Spesialisthelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet (2006-2007), prosjekt- og avdelingsdirektør, Helsedirektoratet (2002-2006). Hun har arbeidet innen helsetjenesteforskning (1998-2002), og har klinisk erfaring fra allmennpraksis og som tilsynslege (1990-1991 og 1997-2002).
Dag Ø. Nordanger
Dag Nordanger er doktor i psykologi og psykologspesialist. I tillegg til sin stilling ved RVTS Vest (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), jobber han som professor ved Oslo Met. Dag Nordanger var leder ved RVTS Vest de første årene senteret var i drift. Doktorgraden hans var basert på et feltarbeid i Tigray i det nordlige Etiopia, hvor han studerte krisereaksjoner og mestringsstrategier blant ofre for krigen i Etiopia. De seneste årene har han hovedsakelig jobbet med forskning og fagutvikling når det gjelder forståelse og støtte til komplekst traumatiserte barn, og de siste publikasjonene hans er innen dette feltet.

Dag Ø. Nordanger fikk, sammen med Hanne C. Braarud, Bjørn Christiansens minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag og beste artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2011.
Lise Gry Beder
Beder er utdannet jurist og har arbeidet i den danske Ankestyrelsen siden 1996. Hun har ansvar for det kommunale barneområdet med klagesager over blant annet anbringelser (omsorgsovertakelser) og samvær, samt adopsjon uten samtykke.
Hun har tidligere erfaring fra det familieretslige området og er nestformann for Klagenemnda for spesialundervisning. 

Kristoffer Munk
Munk er psykolog (2002) og jobber i dag som privatpraktiserende psykolog. Han har særlig arbeidet med foreldrekompetanse og samvær, på oppdrag fra danske kommuner, domstoler og statsforvaltning.
Barnesakkyndig psykolog i Ankestyrelsen siden 2011.
Otto Roll
Advokat Roll har arbeidet med barnevernrett i mange år, og har prosedert saker for offentlig part siden fylkesnemndene ble etablert i1993. Roll har også arbeidet med rådgivning og prosessoppdrag for offentlig part etter lov om helse og omsorgstjenester. Han startet som politifullmektig/adjutant i 1986, og har siden arbeidet som advokat hos Secher & Co, DLA Nordic/Lind Stabell Horten, Steenstrup Stordrange og fra 2017 Advokatforma Stiegler. 
Aina Heldal Bøe
Advokat Heldal Bøe har tidligere arbeidet innen bank og finans, men har siden 2014 i all hovedsak arbeidet med barne- og familiejus, samt utlendingsrett. Hun har holdt en rekke foredrag i inn- og utland, og har vært en uredd stemme i flere medieomtalte saker. Bøe har i flere år bistått private parter i saker for fylkesnemnda. 
Tore Roald Riedl
Advokat Tore Roald Riedl har lang erfaring fra barnevernfeltet. Han har representert både private parter og kommuner i prosess på feltet de siste 20 årene. Han er leder av Barnevernets tvisteløsningsnemnd og Kontrollkommisjonen ved Blakstad sykehus. Riedl har skrevet flere juridiske fagbøker og artikler, og er en hyppig benyttet foredragsholder både i regi av private og offentlige oppdragsgivere. Riedl er èn av de 8 advokatene som i høst er engasjert av Bufdir for å gi kommunene i landet opplæring i konsekvensene av dommene der Norge er dømt i EMD siste året. Riedl avviklet sin private praksis ved årsskiftet og arbeider nå hos Kommuneadvokaten i Lillestrøm kommune.
Karl Harald Søvig
Professor ved Universitetet i Bergen siden 2009. Ble dr. juris i 2005 på avhandlingen Tvang overfor rusmiddelavhengige. Har tidligere jobbet som konstituert tingrettsdommer, lagdommer og fylkesnemndsleder. Jobber særlig med bruk av tvang i velferdsretten, både overfor mennesker med rusmiddelavhengighet, psykiatriske pasienter og i barnevernet. Han har skrevet en rekke artikler og bokkapitler innenfor barnevernsfeltet. Har vært medlem av redaksjonsrådet for Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål siden 2003.

Elisabeth Abelvik

Abelvik er utdannet jurist fra UiB 1992, og ble sosionom i 1998. Hun har videreutdanning i ledelse fra NHH. Hun er i dag barnevernsjef i Bergenhus og Årstad barneverntjeneste, og har tidligere arbeidet som sosialkonsulent og sosialleder, samt juridisk rådgiver. Abelvik er særlig opptatt av systematiske og kvalitativt gode utredninger i undersøkelsesfasen. Hun har vært primus motor i opplæring og innføring i bruk av mal for dokumentasjon av undersøkelsen. Opplæring ble gitt til alle barneverntjenester i Hordaland etter midler fra Fylkesmannen i årene 2012-2015.

Trine Hjertholm
Hjertholm er i dag seniorrådgiver (veileder fosterhjem/lagleder tiltaksteam), men var i 10 år leder for Sunnhordland interkommunale barneverntjeneste (SIB). Hjertholm ledet etableringen, oppbyggingen og driften av SIB i denne perioden, og hadde ansvaret for alt barnevernarbeid i de tre kommunene Bømlo, Fitjar og Stord. Hun har arbeidet som spesialpedagog, sosialkurator og høgskolelærer, og er Marte Meo veileder og COS-P veileder.