VELKOMMEN TIL BARNEVERNKONFERANSEN 2020

Samvær etter omsorgsovertakelse. Hvor er vi, hvor går vi?

OM KONFERANSEN

Vi har, som følge av Korona-pandemien, lenge vært usikre på hvordan årets konferanse skal gjennomføres. På grunn av høstens smittesituasjon i Bergen har vi besluttet å gjøre konferansen digital.  


I år vil konferansen i sin helhet være viet samvær etter omsorgsovertakelse, og som vanlig vil temaet bli belyst fra flere vinkler. Norge har fått kritikk fra fagmiljøer i inn- og utland, for å være for restriktiv når det gjelder fastsettelse av samværets omfang. Vi er også felt i EMD i flere barnevernssaker. Barnevernet, fylkesnemnder og norske domstoler har fått kritikk for at det alt for tidlig slås fast at fosterhjemsplasseringen er langvarig, og at det ikke i tilstrekkelig grad har vært tilrettelagt for gjenforening. Høyesterett avsa i storkammer i mars 3 dommer med prinsipiell interesse, samt to viktige dommer i september, som helt sikkert vil bli berørt på konferansen. I tillegg venter vi i spenning på ytterligere et par dommer om kort tid.  


Norsk praksis på dette området har i lang tid avveket fra praksis i våre nordiske naboland. Vi har derfor invitert to fagpersoner fra den danske ankestyrelsen for å snakke om det danske systemet og de vurderinger som foretas av danske myndigheter. I tillegg vil flere andre ledende fagpersoner innen jus, psykologi og barnevern legge ulike problemstillinger under lupen. 


Nemnda i Vestland ønsker med disse konferansene å bidra til kompetanseheving og faglig debatt. Gjennom foredrag fra ledende fagpersoner, og erfaringsutveksling med gode kollegaer, ønsker vi at alle skal øke sin kompetanse og bli inspirert til fortsatt godt arbeid.


Velkommen til Barnevern20 i november.