Foredragsholdere
Anders Henriksen
Henriksen er i dag divisjonsdirektør i Bufdir, etter å ha hatt ansvar for barnevernsretten i direktoratet som seksjonssjef og avdelingsdirektør siden 2015. Forut for dette har Henriksen prosedert barnevernssaker for Oslo kommune i 7 år
Berit Jacobsen
Jacobsen har bachelor i barnevern (1999) og videreutdanning i barnevernledelse (NTNU). Hun har tidligere arbeidet som miljøterapeut i USA, samt barnevernkonsulent og teamleder i forskjellige barneverntjenester. Jacobsen har vært virksomhetsleder i Oppegård kommune (2014-2019), og ble i januar 2020 virksomhetsleder i Nordre Follo kommune. 
Christian Børge Sørensen
Sørensen er 1.amanuensis ved Universitetet i Stavanger. Han har tidligere arbeidet flere år som nemndsleder ved fylkesnemnda i Rogaland. Sørensen var utvalgsleder for barnevernlovutvalget, og skrev utredningen Barnevern og menneskerettigheter, som ligger som vedlegg 4 til NOU 2016:16. Sørensen er en mye brukt foredragsholder om barnevern- og menneskerettslige tema, og har skrevet flere artikler innen rettsfeltet. 
Ingrid Lauvås
Lauvås er utdannet jurist ved UiB. Hun er partner i advokatfirmaet Elden AS, og har tidligere arbeidet som advokat i Eurojuris Haugesund. Hun er forfatter innen barnerett for Universitetsforlaget. Lauvås har vært medlem av advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett, og er i dag leder av lovutvalget for barnevernrett. Lauvås er også medlem av fagutvalget for barnerett i Juristenes Utdanningssenter. Hun er medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som skal gjennomgå og vurdere tiltak for å styrke kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet. Ingrid Lauvås har omfattende erfaring innen prosedyre, barnerett og strafferett. 
Karl Harald Søvig
Professor ved Universitetet i Bergen siden 2009 og dekan ved det juridiske fakultet. Er også medlem i regjeringens barnevernutvalg, som skal gjennomgå rettsikkerheten og kvaliteten i barnevernet. Ble dr. juris i 2005 på avhandlingen Tvang overfor rusmiddelavhengige. Har tidligere jobbet som konstituert tingrettsdommer, lagdommer og fylkesnemndsleder. Jobber særlig med bruk av tvang i velferdsretten, både overfor mennesker med rusmiddelavhengighet, psykiatriske pasienter og i barnevernet. Han har skrevet en rekke artikler og bokkapitler innenfor barnevernsfeltet. Har vært medlem av redaksjonsrådet for Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål siden 2003.

Kirsten Sandberg
Kirsten Sandberg er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Forskningsområdene til Sandberg er knyttet opp mot barnerett. Hun var instituttleder ved Institutt for offentlig rett 2005-2009 og senere prodekan for undervisning ved Det juridiske fakultet i en periode.

I 2016 ble Sandberg utnevnt til æresdoktor ved Lunds universitet. 

Sandberg var konstituert dommer i Norges Høyesterett i perioden 15. november 2010 til 20. februar 2011.

Hun ble i 2011 valgt til medlem av FNs komité for barns rettigheter og ledet denne 2013-2015. Hun ble siden gjenvalgt som medlem for 2015-2019. 
Kjersti Sandanger
Sandanger har bachelor i barnevern (2002 Stavanger) og videreutdanning i barnevernledelse (NTNU) og barnevernfaglig veiledning (Stavanger). Hun har også studert samfunnsfag med kulturforvaltning. Hun har tidligere arbeidet som barnevernkonsulent i Finnøy kommune, og har «gått gradene» i Sola kommune, fra barnevernkonsulent i 2007 og frem til hun ble ansatt som barnevernleder i 2016. 
Marit Skivenes
Marit Skivenes har siden august 2012 vært ansatt som professor ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap, og er professor II ved Institutt for sosialfag og vernepleie ved Høgskulen på Vestlandet. Hun fullførte sin doktorgrad i statsvitenskap ved UiB i 2002. I etterkant tilbrakte hun to år som forsker ved forskningsinsitituttet Fafo i Oslo, og deretter tre år som forsker og leder av Senter for barnevernstudier (UiB). Senere jobbet hun som førsteamanuensis og professor i tre år ved avdeling for sosialt arbeid ved Høgskolen i Bergen. Skivenes har også vært tilknyttet LOS-senteret/Uni Rokkansenteret som forsker. Professor Skivenes er direktør for Centre for Research on Discretion and Paternalism. 

Marit Skivenes har nylig mottatt svært prestisjefylte toppstipendet Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsråd Consolidator for prosjektet DISCRETION. Marit Skivenes og Katrin Kriz ble i 2016 tildelt ISW prisen for beste artikkel publisert i 2015 med artikkelen Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives.

Marit Skivenes er nylig oppnevnt som leder for regjeringens barnevernutvalg, som skal gjennomgå rettsikkerheten og kvaliteten i barnevernet. 

Mathias Lia Nordmoen
Nordmoen er utdannet jurist, og har tidligere arbeidet som konsulent i Barnevernavdelingen i BFD og som advokat i advokatfirmaet Hjort med barnevern og barnerett. Nordmoen foreleser ved både universiteter og høyskoler, og er nå ansatt som seniorrådgiver hos Barneombudet. Han er en hyppig brukt fordragsholder, og har blant annet vært benyttet av JUS og psykologforeningen. Nordmoen er spesielt opptatt av hvordan barn og unges egne synspunkter og erfaringer kan og bør brukes for å skape et best mulig barnevern i Norge. Hva er egentlig god brukermedvirkning? I tillegg har han jobbet mye med EMD-sakene og hvordan barnets beste skal forstås i lys av avveiningene som er trukket opp av EMD og HR de senere år.
Rikke Arnesen
Arnesen er utdannet jurist i 2011, og fikk sin advokatbevilling 2014. Hun har jobbet med barnevernssaker siden 2012. Er spesielt opptatt av riktig hjelp til rett tid, menneskerettigheter og forståelsen av det biologiske prinsipp, samt hvilke krav som må stilles til det offentlige apparatet i en tilbakeføringsprosess. Opptatt av krysningen mellom fagfeltene psykologi, medisin, sosialt arbeid, jus og ‘sunt bondevett’.

Arnesen var prosessfullmektig i den siste saken som førte til domfellelse mot Norge i EMD (M.L. mot Norge fra 22.12.20). Tar utelukkende saker for privat part og har ført saker for samtlige fylkesnemnder i landet. Hatt flere saker for behandling i EMD. Arnesen holder lavterskel foredrag for jusstudenter om barnerett og menneskerettigheter, samt innføring i barnevern for fullmektiger. Hun grunnla stiftelsen WayBack – livet etter soning, og Jussgruppen WayBack under studiet (2008/09). Arnesen har vært medlem i kretsstyret for advokatforeningen i Vestland krets fra 2013 til dags dato. 
Sjur Skjævesland
Sjur Skjævesland er nemndsleder i fylkesnemnda i Innlandet. Han har tidligere arbeidet som underdirektør ved Ila fengsel, advokat og dommerfullmektig/kst. dommer. Skjævesland er fylkesleder i Innlandet Venstre og er medlem av landsstyret i Venstre. Han har hatt en rekke styreverv, og har særlig engasjert seg i menneskerettslige spørsmål, bl.a. som tidligere nestleder i Oslo-avdelingen av Amnesty International og i menneskerettighetsutvalget i Mellomkirkelig råd. 
Stig Torsteinson
Stig Torsteinson, er psykologspesialist og fagbokforfatter. Han har lang erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten og arbeid for barneverntjenesten og som sakkyndig. Stig har sittet i regjeringsoppnevnte utvalg og er særlig opptatt av tilknytningsbaserte intervensjonsformer. I dag er han leder for Tilknytningpsykologene, og er en mye brukt  foredragsholder. Hans siste bok har han skrevet sammen med   Ida Brandtzæg og Lars Smith og heter Barn og Relasjonsbrudd, bind 1 Makrospearasjoner og bind 2 Mikroseparasjoner ( 2019).
Tone Granaas
Tone Granaas har utdannelse innen økonomi, personalutvikling og ledelse. Hun er terapeutisk veileder og er sertifisert coach. Hun har i dag stillingen som generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening. Hun har tidligere vært bl.a. generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund og direktør i SAS Human Resources. Granaas har en rekke styreverv. 
Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som forandrer hjelpesystemene og skole gjennom samarbeid med barn og unge. 

Ideen er enkel, men effektiv: Hvis vi lytter til hva barn og unge sier er nyttig, og hva som må forandres – får vi systemer som gir bedre hjelp.

Siden 2008 har Forandringsfabrikken systematisk innhentet kunnskap fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med barnevern, justismyndigheter, psykisk helsevern og skole, og hvilke råd barna vil gi for at systemene skal bli bedre. Dette gjøres på samlinger og i samtaler, ved hjelp av metoden ForandringsMetodikk. Metoden er egenutviklet og bygger på Participatory Learning and Action (PLA), som er en deltagende, og godt evaluert metodikk.

Forandringsfabrikken løfter frem barn og unge som ”proffer”, fordi de er eksperter- eller proffe- på systemene de er i. Forandringsfabrikken samarbeider med 1100 BarnvernsProffer, 500 PsykiskhelseProffer, 5000 SkoleProffer og 100 JustisProffer over hele Norge. 

Kunnskapen og rådene fra barna oppsummeres og publiseres i hefter, magasiner og filmer,  uten analyser eller kommentarer fra voksne. De unge proffene presenterer rådene selv i møter og foredrag, og rett til makten av politikere, myndigheter, fagfolk og utdanninger.  

Forandringsfabrikkens arbeid kan deles inn i fire hovedkategorier:

Kunnskapsinnhenting
Kunnskapsformidling
Utviklingsarbeid
Påvirkningsarbeid
​​​​​​​
Forandringsfabrikken ble grunnlagt av antropolog Marit Sanner og journalist Eva Dønnestad i 2004. I 2011 ble Marit Sanner tatt inn i ”Ashoka”. Det er et globalt nettverk for verdens ledende sosialentreprenører på systemforandringer. 

Den internasjonale organisasjonen Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI) pekte i 2017 ut Forandringsfabrikken som en av Europas beste sosiale entreprenører for utsatte barn.